Hello and Welcome to UTME CBT FREE Practice Test - Yoruba Language - Set 2

  1. You are to attempt 35 Objectives Questions ONLY for  20 minutes.
  2. Supply Your Full Name in the text box below and begin immediately.
  3. Your time starts NOW!
Full Name (Surname First):

Ka àwôn àyôkà ìsàlê yìí, Kí o sì dáhùn àwôn ìbéèrè tí ó têlé wôn.

I
Babárìndé nífêë Fôláÿadé púpõ. Fôláÿadé náà sì rèé, òrékelëwà ômôge,
çlëyinjú-çgë, çlërin-ín êyç! Òun náà sì dá ìfë yìí padà pêlú ayõ àti
ìdùnnú. ßùgbön bàbá Fôláÿadé ni igi wörökö tí þ da iná rú nídìí õrõ
yìí: ó kórìíra Babárìndé nítorí pé ó kà á sí òtòÿì ènìyàn.Bëê ômôlójú
rê sì ni Fôláÿadé í ÿe. Baba gbàgbö pé bí ômô òun bá fë Babárìndé,
inú ìyà ni tôkôtaya wôn yóò wà.

Kì í kúkú í ÿe pé Babárìndé jë tálákà bëê náà: ó þ ÿiÿë gëgë bí òÿìÿë
kékeré nílé-iÿë þlá kan, bëê ni kò sì tôrô jç, ÿùgbön ó kàn jë pé kò
lówó tó Ayõkúnlé Atáyéwá, oníÿòwò kan tí baba Fôláÿadé fë kí ômô
rê fë. Ìyá Fôláÿadé náà sì rèé, ibi tí ôkô rê bá tê sí ni òun náà þ tê
sí. ßé ojúbõrõ kö ni a sì fi þ gbômô löwö èkùrö: àwôn òbí Fôláÿadé
fi toògùn-toògùn fa ômô wôn fún Ayõkúnlé Atáyéwá ÿaya.
Babárìndé banújë nídìí õrõ yìí, êdùn-ôkàn sì ni Fôláÿadé gbé wôlé
ôkô.

Ôjö þ gorí ôjö, ôdún þ gorí ôdún, bëê ni ìgbà sì þ rékôjá lo. Fôláÿadé
bí akô, ó bi abo nílé ôkô, ÿúgbön nýkan ò lô déédé fún ôkô rê mö
lënu òwò rè. Àwôn oníbodè ti gbësê lé ôjà rê tó jë çgbêlëgbê náírà.
Ó yáwó nílé-ìfowópamö, ÿùgbön kò rí i san padà. Àwôn báýkì bá
gba ilé, ôkõ àti àwôn dúkìá rê mìíràn. Àtijç-àtimu wá di ìÿòro fún
òun àti ìyàwó rê àti àwon ômô wôn pêlú.

Níhà kejì, Babárìndé náà ti gbéyàwó, ó sì tí bímô. Lënu iÿë rê wàyìí,
ó ti di õgá, orí sì ti sún un sölá. Àwôn òbí Fôláÿadé wá þ wò sùnùn,
wön rí i bí ìgbé-ayé Ayõkúnlé Atáyéwá ÿe þ lô, wön sì tún wo
ti Fôláÿadé ômô wôn, bákan náà ni wön sì þ gbókèèrè wo ti
Babárìndé bó ÿe þ dùn sí i fún un. Wön wá fika àbámò bônu: iwájú
ò ÿeé lô, èyìn ò sì ÿeé padà sí fún wôn. Babárìndé, eni tí wôn rò pé
kò lè pàgö ló wá dçni tí þ kölé aláruru. Ó wá hàn kedere sí wôn pé
çni tí yóò dôlölà löla, orí ló mõ ön.

1. Êkö pàtàkì tí àyôkà yìí köni ni pé

A. oògùn máa þ jë
B. êda kò láròpin
C. agbaniláya ò rore síni
D. kí a máa fõrõ rora çni wò.


2. Kí ni ó fà á ti baba Föláÿadé fi kórìíra Babárìndé?

A. kò ríÿë ajé ÿe
B. kò nífêë Fôláÿadé dénú
C. kò lówó löwö
D. kò níwà rárá.


3. Fôláÿadé gbé êdùn-ôkàn wôlékô nítorí pé

A. nþkan kò lô déédéfún ôkô rê
B. kò lè fë çni tó wù ú lökàn
C. ó rí i pé ìyà þ bç níwájú
D. kò wôlé ôkô nígbà tó wù ú


4. Ohun tó mú àyípadà burúkú bá Atáyéwá ni pé

A. ó yáwó nílé-ìfowópamö
B. kõ jára möÿë mö
C. òwò rê lô sílê
D. wön ÿàkóbá fún un


5. Àwôn òbí Fôláÿadé kábàámõ ìwà wôn nítorí pé

A. ibi ti wön fojú sí, ònà ò gbabê lô
B. nýkan ò dánmörán fún wôn mö
C. Babárìndé ti gbéyàwó, ó sì ti bímô
D. oògùn ti wön ÿe kò ÿiÿë mö.
II
Ilé-ayé ò jë nýkan,
Àlá lásán ni,
Ôkàn tó þ sùn ti dòkú,
Nýkan ò rí bí a ti rò ó
Ilé-ayé gbçgë. 5
Sàréè ì ÿopin êdá.
Eérú fún eérú,
Eruku fún eruku,
Lôba-òkè sô fénìyàn,
Tó j’Ôlörun nípè. 10
Àmö hùwà bí çni pé,
Ojoojúmö lêdá þ súnmölé.
Máà gbëkêké ôlá
Máà nígbçkêlé nínú ôrõ.
Alágbára ayé, ç rôra ÿe. 15
Bí ó ti wù ká ki lökàn tó,
Kìkì ní í lù,
Báa bá gbölù ikú,
Àtorin arò ti þ kôjá lóde.
Ojú ogun layé. 20
Má bojú wêyìn,
Jà bí akin lójú ìjà.
Rántí ayé àkôni tó kôjá,
Wo àwòköÿe wôn fún ôjö õla tìrç.
Gbé ìgbé-ayé alààyè,
Jë kí òkú sunkún ara wôn.
Àwé, má ronú mö,
Jë ká máa ÿiÿé lô.
Máa jagun lô,
Má wêyìn, 30
Má ÿiyè méjì,
Bó pë, bó yá,
Ayõ þ bõ.

6. Àwé túmõ sí

A. ikú    B. ayé    C. õrë    D. ôlörõ.


7. Kí ni akéwì sô pé yóò ÿe êdá tó gbö nípa ikú?

A. Yóò kún fún ayõ
B. Yóò bojú wêyìn
C. Yóò máa ronú
D. Yóò máa jáyà.


8. Níbo ni akéwì fi wé ojú ìjà?

A. Ilé ayé    B. Ojú ogun    C. Õrun    D. Sàréè.


9. … i ní ìlà 17 töka sí

A. ôkàn    B. ikú    C. ayé    D. ìlù.


10. Níbo ni òpin êdá?

A. Inú eérú    B. Inú eruku    C. Õdõ Ôlörun    D. Ilé ayé.
ÈDÈ

11. Fáwëlì àìránmúpè àyanupè ààrin pçrçsç ni

A. [ϵ]    B. [e]    C. [a]    D. [ã]


12. Àpapõ jô àti mi yóò jë

A. jô mí    B. jô mi    C. jö mí    D. jõ mi.


13. Àbùdá tí ó þ fi iye sílébù hàn ni

A. köþsónáýtì    B. ohùn    C. fáwëlì    D. ègé.


14. Bí F1 bá jë e, F2 yóò jë

A. çn    B. ô    C. ôn    D. u.


15. Èwo ni àfetíyá nínú ìwõnyí?

A. Kóòmù    B. Bíbélì    C. Pétérù    D. Tábìlì.


16. Àfòmö ìbêrê ni a fi ÿêdá

A. èlò    B. èdè    C. edé    D. ejò


17. Èwo nínú ìwõnyi ló ní möfíìmù ìÿêdá kan?

A. Elégbo    B. Alágbe    C. Ôlõtê    D. Kò sí ìdáhùn


18. Nínú Mò þ gààrí rê, gààrí

A. õrõ-ìÿe    B. õrõ-orúkô    C. õrõ-àpönlé    D. õrõ-atökùn


19. Orí àpólà-ìÿe ni

A. õrõ-ìÿe    B. õrõ-orúkô    C. õrõ-àpönlé    D. õrõ-àpèjúwe.


20. Àgbê ni mo ri jë gbólóhùn

A. alágbèékà    B. oníbõ    C. alátçnumó    D. Abödé


21. Nínú ßadé a máa lô söjà ôrôôrún, ibá-ìÿêlê tó je yô ni

A. àiÿetán bárakú    B. àiÿetán atërçrç    C. aÿetán ìbêrê   D. aÿetán ìparí.


22. Àkôtö tí ó tõnà ni

A. çni a bíi re kìí rìn ’ru
B. çni a bí ire kìí rìn ru
C. çni a bíire kì í rinru
D. çni a bíire kì í rìnru


23. Àkôtö gan ní

A. ganan    B. gaan    C. gan-an    D. gan an.


24. I am indisposed túmõ sí

A. Ara mi kò yá    B. Mò þ gbõn    C. Ara mi kò bale    D. Mo ni àrùn.


25. ße ìtumõ ‘The committee will took into the crisis’.

A. Ìgbìmõ yóò dá sí aáwõ náà
B. Ìgbìmõ á lè dá sí aáwõ náà
C. Ìgbìmo lè dá sí aáwò náà
D. Ìgbìmõ á ti dá sí aáwõ náà.
ÌßÊßE

26. Çgbë-n-bígbo, àbí àjùmõ-gbélé-põ? Ta ló lè pèdè yìí síni?

A. Õrë    B. Ajunilô    C. Ojúgbà çni    D. Ômô-çgbë çni.


27. Dídá àásó çwà sí wöpõ láàrin àwôn

A. õdökùnrin    B. õdöbiýrin    C. àgbà ôkùnrin    D. àgbà obiýrin


28. Àsìkò wo ni a máa þ ÿe eré ìdárayá?

A. Lëyìn iÿë òòjó
B. Láàárõ kùtùkùtù
C. Lösàn-an gangan
D. Lásìkò iÿë òòjö.


29. Kí ni a fi þ gbé pósí òkú sínú ìbojì nílê Yorùbá?

A. Aÿô    B. Ìkö òwú    C. Igi    D. Okùn aagba


30. Õkan nínú ohun tí a fi þ ÿe ìtöjú aláìsàn ni

A. làálì    B. àgbo    C. awújç    D. gbágùúdá


31. Níbo ni ètò ìsèlú láàrin àwôn Yorùba ti bêrê?

A. Nínú ilé    B. Ní agboolé    C. Ní àdúgbò    D. Nínú ààfin


32. Èwo ni ó fi ìgbàgbö Yorùbá nípa ayé lëyìn ikú hàn nínú ìwònyí?

A. Ôdún egúngún    B. Ôdún ògún    C. Ìÿípà ôdç    D. Ààrò kíkó.


33. Èwo ni ìgbésê àkökö nínú àÿà ìgbéyàwó?

A. Ìwádìí    B. Ìfojúsóde    C. Ìjöhçn    D. Ìtôrô


34. Ìwà ômôlúàbí ni kí a

A. fèjè sínú tutó funfun jáde
B. ti ojú çlësê mësàn-án kà á
C. ránni níÿë çrú fi tômô jë ç
D. máa ÿe fàájì lóòrèkóòrè.


35. Àbùdá ômôlúàbí ni kí ó

A. sõrõ láwùjô
B. bá àgbà sõrõ pêlú pákò lënu
C. jókòó nígbà tí àgbà wà ní ìdúró
D. bõwõ fénìyàn.

GREAT! You finished before the expiration of the 20 minutes allotted to you. You may want to preview before submission, else, Click the submit button below to see your score

To submit your quiz and see your score/performance report; Make sure you supply your Full Name in the form above.

Unable to submit your quiz? Kindly Click Here To Retake UTME CBT FREE Practice Test - Yoruba Language - Set 2. Make sure you supply your Full Name before submission.Online Learning and Assessment Portal for Nigerian and International Students
error: Content is protected !!